Overdracht vrijwilligersactiviteiten en stopzetten kantoororganisatie Stichting Pandora

0
60
Rate this post

Per 1 februari 2010 worden alle door vrijwilligers uitgevoerde Pandora-activiteiten, inclusief alle ervaringsdeskundige vrijwilligers overgedragen aan de Stichting samenwerking Cliëntenbond-Voice.

Het betreft de Pandora Helpdesk, de Pandora Depressielijn, de Pandora voorlichtingen ‘Ooit een normaals mens ontmoet? …en beviel ‘t?’ en het Pandora Forum.
Per die zelfde datum zijn de dienstverbanden van de professionele medewerkers ontbonden en is het kantoor gesloten.

Het besluit van het Ministerie van VWS de structurele subsidie van Stichting Pandora vrijwel geheel af te bouwen in het kader van de per 1 januari 2009 ingevoerde veranderde subsidiesystematiek van Patiënten- Gehandicapten- en Ouderenorganisaties, is hier debet aan.

Er is lange tijd door bestuur en directie op verschillende manieren geprobeerd oplossingen te vinden voor de financiële problemen, echter zonder resultaat. In de zomer van 2009 bleek bovendien dat alle bij het Ministerie van VWS ingediende projectvoorstellen vanwege het structurele karakter van de project activiteiten waren afgewezen. Per saldo betekende dit voor Stichting Pandora structurele lasten zonder inkomsten uit structurele of meerjaren projectsubsidies. Het bestuur van Stichting Pandora kon dan ook niet anders dan de structurele lasten stopzetten.

Hiermee is een einde gekomen aan de bijzondere werkwijze van Stichting Pandora: het combineren van ervaringsdeskundigheid, professionaliteit en creativiteit. Juist door deze combinatie kon Stichting Pandora vanuit de praktijk, op onafhankelijke wijze, de kritische rol vervullen van ‘luis in de pels’.

Sinds de oprichting in 1964 heeft Stichting Pandora zich ingezet om de (rechts)positie van en de beeldvorming over mensen met psychische en/of psychiatrische problemen te verbeteren. Er is het nodige bereikt. Stichting Pandora was de eerste organisatie in Nederland die is begonnen met het geven van voorlichtingen aan instellingen, scholen en bedrijven door (ex)psychiatrische patiënten zelf (1971). Veel mensen zijn aan het denken gezet door de Pandora campagne ‘Ooit een normaal mens ontmoet? en… beviel ‘t?’. Een reeks films en documentaires vanuit cliëntenperspectief zijn gemaakt, waarvan de speelfilm ‘Kind van de zon’ en de met een Gouden Kalf bekroonde documentaire ‘Levenslied’ de meest bekende zijn. Er is aandacht gekomen voor de maatschappelijke- en arbeidsmarkt positie van mensen die psychiatrische problemen hebben (gehad). Ook stond Stichting Pandora aan de basis van de oprichting van verscheidene organisaties, waaronder Stichting Labyrint en het Breed Platform Verzekeringen en Werk. Het cliëntenperspectief wordt inmiddels serieus genomen en ervaringsdeskundige expertise wordt breed erkend en gewaardeerd. Zie voor andere wapenfeiten onder historie.

Het bestuur van Stichting Pandora zal de komende jaren alles in het werk stellen een bijdrage te leveren aan de verdere continuïteit van de Pandora (vrijwillige)activiteiten bij de Stichting samenwerking Cliëntenbond-Voice. De doelstelling van Cliëntenbond-Voice te streven naar de realisatie van een landelijk werkende, algemene cliëntenorganisatie in de GGz met een goede regionale spreiding vinden wij van groot belang. Om de kwetsbare positie van (ex)psychiatrische patiënten te verbeteren is een dergelijke organisatie onmisbaar.